Hải quan hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
Bài viết

Hải quan hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Đại Dương Xuất Nhập Khẩu Hải quan hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ Phương Pháp Vận Chuyển Số 1 VN Ngày 01/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,...

Phối hợp các bộ, ban ngành thực hiện cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm
Bài viết

Phối hợp các bộ, ban ngành thực hiện cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch; Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

21/02/202122/02/2021by