Thẻ & chuyên mục

 Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN do Quốc hội và Bộ Tài chính giao, Đảng ủy cơ quan Tổng cục ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm do dịch Covid -19, nền kinh tế trong nước cũng gặp rất nhiều khó khăn, bên cạnh đó, việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang trong giai đoạn cắt giảm sâu, do đó việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 của ngành Hải quan sẽ gặp rất nhiều khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hải quan trong toàn Ngành.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan lần thứ XI, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ xác định hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Tổng cục Hải quan nói chung và của mỗi cán bộ đảng viên, công chức hải quan nói riêng.

Các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2021; Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ ngày 4/1/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021; Chỉ thị số 215/CT-TCHQ 15/1/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021.

Công chức Hải quan hướng dẫn DN làm thủ tục
Công chức Hải quan hướng dẫn DN làm thủ tục

Hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hải quan, xây dựng, ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan; rà soát hệ thống pháp luật hải quan để xác định các văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng DN đồng thời vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trong thời kỳ phát triển của cách mạng công nghệ.

Đổi mới phương thức thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật, đảm bảo từng công chức thừa hành nắm chắc quy định của pháp luật đồng thời là những nhân tố tích cực trực tiếp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, DN dễ dàng tiếp cận các quy định chính sách pháp luật, thông tin chính thống, đúng đắn, khách quan, đa chiều về hoạt động nghiệp vụ hải quan, tăng cường tự nguyện tuân thủ pháp luật.

Tổ chức đánh giá tác động ảnh hưởng tới thu NSNN của việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (đặc biệt là các Hiệp định CPTPP, EVFTA); nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu NSNN; chủ động theo dõi, diễn biến tác động của dịch bệnh Covid-19 và các cam kết hội nhập quốc tế ảnh hưởng đến thu NSNN đề xuất, báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Bộ Tài chính.

Trong đó, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, đưa ra các giải pháp thu hồi nợ phù hợp, đôn đốc, theo dõi từng tháng, quý tình hình thu hồi và xử lý nợ thuế; có các biện pháp quản lý chặt chẽ không để phát sinh nợ thuế mới. Rà soát, chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng cường công tác kiểm tra trị giá, công tác phân loại, xác định mã số và áp dụng mức thuế, kiểm tra công tác miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa XNK có rủi ro về giá kèm theo các mức giá tham chiếu phù hợp với sự biến động giá thực tế để làm cơ sở so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá hải quan.

Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về phân loại hàng hóa đảm bảo một mặt hàng chỉ có một mã số hàng hóa. Nghiên cứu, đề xuất yêu cầu giải pháp công nghệ trong công tác phân loại hàng hóa XNK.

Hải quan Cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt các phương tiện chở hàng hóa qua địa bàn nhằm phát hiện các gian lận có thể xảy ra
Hải quan Cầu Treo phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt các phương tiện chở hàng hóa qua địa bàn nhằm phát hiện các gian lận có thể xảy ra

Triển khai cải cách toàn diện công tác quản lý và KTCN, kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia theo nhiệm vụ phân công tại các nghị quyết của Chính phủ; tổ chức triển khai Nghị định quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và KTCN đối với hàng hóa XNK; triển khai có hiệu quả, chất lượng Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án: Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK.

Tham mưu, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị kiểm tra, giám sát hải quan. Nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container… Xây dựng mô hình quản lý hải quan thông minh trên cơ sở bài toán nghiệp vụ cụ thể, chi tiết của từng lĩnh vực.

Lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định… của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Tài chính trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của Bộ Tài chính. Tăng cường kiểm soát, đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên tất cả các tuyến, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng hóa XNK qua cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường hàng không, bưu điện quốc tế…

Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy trong tất cả các khâu, các tuyến, các địa bàn; nâng cao hiệu quả sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng, chó nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm soát ma túy, tiền chất. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong địa bàn hải quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy chế phối hợp; nâng cao hiệu quả công tác thu thập, trao đổi, xử lý thông tin với các tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại..

Nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ KTSTQ, không để phát sinh khiếu nại khiếu kiện và nợ thuế. Sửa đổi quy trình KTSTQ theo hướng cải cách, sơ đồ hóa, lượng hóa và chỉ rõ mục đích của từng bước; tập trung xây dựng kế hoạch định hướng theo 4 lĩnh vực lớn: mã số, trị giá, chính sách thương mại bao gồm hàng miễn thuế và 17 Hiệp định thương mại tự do, hàng gia công, sản xuất XK và chế xuất. Tập trung triển khai chuyên đề chống gian lận, giả mạo xuất xứ; tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động KTSTQ đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố. Đổi mới quản lý DN ưu tiên nhằm tạo thuận lợi cho các DN chấp hành tốt pháp luật nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan trong tình hình mới.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ thông qua hình thức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất theo dấu hiệu vi phạm, kiểm tra trực tuyến thông qua các hệ thống thông tin nghiệp vụ của ngành Hải quan và hệ thống camera giám sát công vụ để kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm của DN, hạn chế, thiếu sót, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCC.

Nguồn : https://haiquanonline.com.vn

Đăng ký ngay để nhận thông báo
chương trình ưu đãi sớm nhất

Đăng ký ngay
Days
:
Hours

Yêu cầu báo giá

    Giờ làm việc

    8:00-11:30 & 13:30-17:00 Thứ 2 - Thứ 7

    error: Content is protected !!