Nhân Viên Kế Toán | Tuyển Dụng và Quyền Lợi

Nhân Viên Kế Toán | Tuyển Dụng và Quyền Lợi

Mô tả công việc nhân viên kế toán
Nhân viên kế toán quản lý, theo dõi, xử lý công nợ.
Kiểm soát các khoản thanh toán, quyết toán, tạm ứng.
Hoàn thiện hồ sơ chứng từ đầu vào, đầu ra để phục vụ báo cáo thuế.
Nhập chứng từ, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ kế toán trong phạm vi trách nhiệm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Ban Giám đốc, kế toán trưởng..